Aquests són els canvis en les pensions que entraran en vigor en 2022

 

El sistema espanyol de pensions serà objecte d’una reforma que, a partir de l’any que ve, modificarà uns certs aspectes que tenen a veure amb la seva revaloració, requisits, càlcul i modalitats com l’anticipada. En definitiva, es crearà un nou panorama per a aquestes prestacions que no sols té a veure amb els canvis ideats per José Luis Escrivá, ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La veritat és que en 2022 es veuran canvis que tenen a veure amb la reforma de les pensions de 2011. Fa ja una dècada, en la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, es va establir un calendari progressiu pel qual es retarda l’edat de jubilació i s’augmenten els anys a tenir en compte per a formar la base reguladora que determina la quantia de la pensió.

Així, per a 2022 l’edat ordinària de jubilació serà de 66 anys i dos mesos per a tots aquells treballadors que hagin cotitzat menys de 37 anys i sis mesos, i de 65 anys per a què sí hagin aconseguit aquesta cotització. En 2021 el nivell de cotització de referència és tres mesos menor i l’edat màxima de jubilació és de 66 anys, però la previsió és que, any a any, aquestes dues variables vagin augmentant fins que en 2027 les persones amb menys de 38 anys i sis mesos cotitzats es jubilin als 67 i la resta als 65 anys.

En paral·lel, l’any vinent serà el primer en el qual es tinguin en compte les bases de cotització dels últims 25 anys (300 mesos) per a elaborar la base reguladora, un any més que en 2021. També canvia el divisor que s’aplica a aquesta suma, que passa de 336 a 350. En aquest cas, aquest és l’últim pas d’un altre sistema que ha anat elevant totes dues variables des de 2013 i, de moment, quedarà inalterat a partir de gener.

La mesura que més influència tindrà, ja que afectarà a tots els pensionistes, és la de la revaloració de les pensions, que a partir de 2022 es farà prenent com a referència l’IPC (Índex de Preus al Consum) medio de l’any anterior. Si aquest anés negatiu, el valor de les prestacions es deixaria intacte.

Al costat d’aquesta mesura, totes les que afecten la jubilació anticipada. Sota el pretext d’acostar edat efectiva i edat real de jubilació, s’ha proposat modificar els coeficients reductors que redueixen la pensió de les persones que es prejubilen, passant a ser mensuals i aplicables sobre la quantia de la pensió. Aquests coeficients penalitzaran a les persones amb jubilacions anticipades de 24, 23, 3, 2 i un mes, en la majoria dels casos, i també s’aplicaran als treballadors amb sous per sobre de la quantia màxima de les pensions, als quals actualment els afecten uns coeficients menors.

A més, els coeficients també seran mensuals per a la jubilació anticipada involuntària (aquella que es deriva d’un acomiadament) i en la jubilació anticipada per raó de l’activitat s’especificaran amb major detall els indicadors de perillositat o penúria que donen accés a aquesta modalitat de prejubilació.

També hi haurà canvis per als treballadors que es trobin en el cas contrari, el d’allargar la seva vida laboral per sobre de l’edat de jubilació. Per a aquestes persones que s’acullin a la jubilació demorada hi haurà més beneficis: tindran un 4% de la base reguladora per any extra treballat, un pagament a mà alçada (que pot arribar a 11.000 euros en el millor dels casos) o una combinació de les dues.

Finalment, es modificaran tant la jubilació activa com la forçosa. En la primera, que permet allargar la carrera a treballadors amb dret al 100% de la seva base reguladora, s’exigirà el transcurs d’un any des de l’edat de jubilació. En la segona, que contempla acomiadaments per conveni quan s’arriba a una edat determinada, s’han prohibit per a abans dels 68 anys en els contractes de nova creació.

Informació facilitada per El Economista.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.