És possible desgravar l’assegurança mèdica?

Per norma general les Assegurançes mèdiques no son deduïbles; la majoria de les assegurances de salut, des de les més bàsiques fins a les millors, no desgraven, ja que per als particulars es consideren un complement voluntari a totes les cobertures que ofereix el sistema públic espanyol.

La bona notícia és que existeixen nombroses excepcions a la norma, per la qual cosa l’assegurança de salut pot sumar a les seves avantatges una més, en aquest cas econòmica, sempre que es donin una sèrie de circumstàncies.

→ Quins beneficis fiscals tenen les assegurances de salut?

Deducció d’assegurances de salut per a autònoms

És possible la deducció de l’assegurança mèdica per a autònoms? La legislació recull que la pòlissa de salut és una despesa deduïble en la declaració de l’Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF), per la qual cosa els autònoms que comptin amb una assegurança de salut podran aprofitar-se d’importants beneficis fiscals.

Límits i condicions

  • Els treballadors per compte propi tenen dues opcions per a desgravar l’assegurança mèdica en la declaració en la IRPF: en un sol pagament o en diversos fraccionats, a través del model 130.
  • D’altra banda, si es vol accedir a la deducció s’ha d’estar contemplat en règim d’estimació directa, modalitat de declaració en la qual es té en compte la rendibilitat obtinguda: els ingressos reals per any.
  • Quant a la manera de realitzar la declaració, si l’assegurança de salut per a autònoms t’apareix com a rendiment d’activitats econòmiques en estimació objectiva, t’ho dedueixen automàticament. En cas que t’ho incloguin en rendiment d’activitats econòmiques en estimació directa hauràs d’emplenar la casella 200, prima d’assegurança, ja que són les despeses fiscalment deduïbles.
  • Cal destacar, a més, que no sols l’autònom pot desgravar-se el 100% de la pòlissa mèdica, sinó el seu entorn més pròxim (tant el seu cònjuge com els fills menors de 25 anys que no arribin a uns ingressos mínims i resideixin en el domicili familiar).
  • Si voleu saber quant desgraven les assegurances mèdiques, el límit de desgravació és de 500 euros per cada persona de la família, encara que ascendeix a 1.500 en cas que algun d’ells tingui una discapacitat.

Puc desgravar l’assegurança mèdica com a empleat?
Seguim, perquè no sols es pot desgravar assegurança mèdica privada com a autònom. En el sector laboral, les assegurances col·lectives de salut suposen un important avantatge fiscal per a les companyies, que poden deduir-se tot el capital que destinin a pagar l’assegurança als seus treballadors perquè tributa per l’Impost de Societats.

Això repercuteix al seu torn en bones notícies econòmiques per a l’empleat, ja que si rep la pòlissa mèdica com a part del seu salari no es considera rendiment del treball… així que està exempt de tributar-la i això li permet estalviar.

No sols a ell, sinó al seu cònjuge i els seus fills menors de 25 anys -en les condicions que abans explicàvem-. El límit també s’estableix en 500 euros per persona, encara que si la prima passa d’aquesta quantitat, els diners que la superi tributarà com a rendiment en espècie.

Exemple del benefici fiscal per al treballador per compte d’altri:  Suposem que un empleat guanya 18.000 euros anuals, dels quals 450 vénen en forma de pagament de l’assegurança mèdica. En la declaració de la renda els rendiments del treball seran de 17.550, per la qual cosa l’Agència Tributària tindrà en compte aquesta xifra a l’hora d’aplicar els impostos que corresponguin.

Com a particular puc deduir l’assegurança de salut en l’IRPF?
No, en cap cas un particular pot deduir assegurança mèdica privada en l’Impost de Renda de les Persones Físiques. Només pot fer-ho en els casos que vam dir, si és autònom o si treballa per compte d’altri i la seva empresa contracta per a ell una pòlissa de salut.

En cas que puguem fer-ho, haurem també de considerar les diferències existents en cada comunitat autònoma respecte a la regulació fiscal i la desgravació de l’assegurança mèdica, per la qual cosa si teniu dubtes us recomanem consultar a l’Agència Tributària o a un gestor per a informar-nos sobre la llei imperant a la nostra regió.

→ Quines altres assegurances es poden desgravar en la renda?
Les deduccions de les assegurances de salut no són les úniques que pots desgravar en l’Impost de les Persones Físiques.

Hi ha altres productes que poden desgravar-se, sempre que es donin unes determinades condicions:

  • Assegurança de llar: en cas que estigui vinculat a una hipoteca, es tingui l’habitatge arrendat o se sigui autònom
  • Assegurança de cotxe: si s’és treballador per compte propi i el producte assegurador estigui relacionat amb l’activitat professional que exerceix (imaginem, per exemple, el cas d’un taxista, un xofer o un repartidor)
  • Assegurança de vida: si la persona és autònoma o si està vinculada a un pla d’estalvi o una hipoteca; o l’assegurança d’impagament de lloguer.

Informació facilitada per Generali.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.